Polecenia konsoli

Z Hearts of Iron 4 PL Wiki
(Przekierowano z Console commands)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Na tej stronie znajdują się kody do wprowadzenia w oknie konsoli, specjalnym oknie usuwania błędów, które można otworzyć w grach na innym poziomie niż ironman, naciskając ^ albo ° (zależnie od ustawień klawiatury). Naciskaj klawisze kursora, żeby przeglądać wcześniej wykonane polecenia. Wiele kodów można wyłączyć, powtarzając polecenie, ale czasami trzeba ponownie wczytać zapis albo wyjść z gry.

Lista poleceń

Naciśnij Shift+2, §, ~, `, albo ALT+2+1, lub Shift+3, żeby otworzyć konsolę (zależnie od ustawień klawiatury).

Polecenie Efekt Przykład
rendertype Informuje, jakie pośrednie renderowanie jest używane
tweakergui Tworzy interfejs modyfikacji
reload [file name] Ponownie wczytuje materiał
time Która jest godzina?
reloadfx [Arguments: map/mapname/postfx or *.fx filename] Ponownie wczytuje shader
particle_editor Tworzy edytor cząstek
whitepeace(wp) [<country tags>] Biały pokój z określonymi państwami.
testtool(test) Narzędzie testowe.
analyzetheatres(anth) Wyszukiwanie błędów w teatrach.
massconquer(massc) Narzędzie masowego podboju.
deleteallunits(delall) Usunięcie wszystkich armii i flot określonych państw.
aircombat(airc) [<scenario name>] [<result name>] [<province id>] [<state id with airbase>] [<state id with airbase>] [<equipment type>] [<equipment type>] [<equipment creator country>] [<equipment creator country>] Uruchomienie walki powietrznej w wyznaczonym miejscu.
teleport(tp) [<province_id>] Teleportacja wybranych armii albo okrętów do wybranej prowincji.
theatersrebuild(trebuild) Odbudowuje wszystkie teatry na świecie. Wszystkie rozkazy zostaną wyczyszczone.
fronts Włączenie/wyłączenie widoczności na wszystkich frontach.
traderoutes Włączenie/wyłączenie widoczności szlaków handlowych
debug_tactics Włączenie/wyłączenie widoczności porad usuwania błędów taktyk
allowdiplo(adiplo,nocb) Pozwala korzystać ze wszystkich działań dyplomatycznych niezależnie od zasad.
debug_nuking Pozwala dokonać ataku atomowego na każdą prowincję bez sprawdzania warunków.
reloadsupply(relsup) Ponowne uruchomienie systemów zaopatrzenia.
deltat [<speed factor>] kontrola szybkości animacji
building_health(bhealth) [<building type>] [<state or prov id>] [<building level>] [<health to add>] Zmiana wytrzymałości wybranego budynku.
instantconstruction(ic) Włączenie/wyłączenie natychmiastowej budowy.
nomapicons Włączenie/wyłączenie ikon na mapie.
nopausetext Włączenie/wyłączenie banneru pauzy, aby uzyskać lepsze zdjęcia.
nextsong Zmiana odtwarzanej ścieżki dźwiękowej.
combatsound Jak często na ekranie walki jest odtwarzany losowo wybrany dźwięk? 0-50
morehumans(humans) [num] Dodanie większej liczby ludzi
window(wnd) [Arguments: open/close] [window gui name] Otwarcie albo zamknięcie wybranego okna
reloadinterface Ponowne wczytanie całego interfejsu.
reloadtechnologies Ponowne wczytanie bazy danych technologii
updateequipments Aktualizacja bazy danych wyposażenia
updatesubunits Aktualizacja bazy danych subjednostek
reloadoob [<Target Country Tag>] Ponowne wczytanie porządków bitewnych.
update_loc [localization tag] Aktualizacja pliku lokalizacji tag
poll Ankietowanie dopuszczalnych zdarzeń.
event [event id] [<Target Country Tag>] Uruchomienie zdarzenia.
research [<slot id> or "all"] Wynalezienie technologii z miejsca badań albo wszystkich.
research_on_icon_click Wynalezienie technologii przez kliknięcie ikony drzewka technologii
annex [<Target Country Tag>] Rozpoczęcie aneksji określonego tagu
winwars Daje maksymalny wynik wojny we wszystkich wojnach prowadzonych przez ten kraj.
testevent [<Event ID>] [<Character ID>] Test zdarzenia bez uruchamiania go
manpower [<Amount>] Daje graczowi zasoby ludzkie
add_opinion [<Country tag>] Dodanie opinii do/z tagu
tag [<Country tag>] Zmiana tagu na inny kraj
resign Zrezygnuj z gry
add_interest [<Country tag>] Dodanie określonego tagu państwa do twoich zainteresowań
remove_interest [<Country tag>] Usunięcie określonego tagu państwa z twoich zainteresowań.
add_diplo Dodanie działania dyplomatycznego
PrintSynchStuff Drukuje losowo wybraną liczbę i zaczątek
SetRandomCount Ustawia losowo wybraną liczbę na 0 albo arg
observe(spectator) Wyłączenie gry jakimkolwiek państwem, zablokowanie komunikatów i pauz gry
ai Włączenie/wyłączenie SI
human_ai Włączenie/wyłączenie SI państw kierowanych przez ludzi
ai_invasion Włącza/wyłącza SI desantów
ai_accept(yesman) Włącza/Wyłącza akceptowanie dyplomacji przez SI
fow(debug_fow) [<Province ID> OPTIONAL] Wyłącza mgłę wojny w prowincji lub w całej grze
collision(debug_collision) Włącza/wyłącza wyświetlanie normalnych/ograniczania boksów/zderzeń
savegame Tworzy plik zapisu.
savecheck Tworzy zapis gry (Test_01), wczytuje zapis gry, tworzy nowy zapis gry (Test_02). Te zapisy gry powinny wyglądać tak samo.
IP Wyświetla twoje IP
requestgamestate Żądanie stanu gry od hosta.
nudge Przejście do narzędzia nudge
mapmode [Mapmode type (int)] Zmiana trybu mapy.
fullscreen Włączenie/wyłączenie pełnego ekranu.
prices Informacje o cenach
add_core [<Province ID>] Dodanie rdzenia
remove_core [<Province ID>] Usunięcie rdzenia
debug_zoom Zbliżenie w grze
debug_types Wydruk wszystkich rodzajów danych dla wszystkich dynamicznych obiektów referencyjnych. Można tego używać tylko w RTTI.
debug_show_event_ID Pokazuje ID zdarzenia
debug_commands Drukuje liczbę poleceń w message.log
debug_events Rozpoczęcie liczenia zdarzeń
debug_dumpevents Wrzucenie danych zdarzenia do logu gry.
debug_diploactions Rozpoczęcie liczenia działań dyplomatycznych
debug_dumpdiploactions Wrzucenie danych działań dyplomatycznych do logu gry
debug_assert Włączenie/wyłączenie asercji
debug_smooth Włączenie/wyłączenie wygładzania klatek
debug_nomouse Włączenie/wyłączenie przewijania kółkiem myszy
debug_terrain Włączenie/wyłączenie terenu
debug_cities Włączenie/wyłączenie trybu malowania miast
debug_water Włączenie/wyłączenie wody
debug_fronts Włączenie/wyłączenie usuwania błędów połączonych frontów
debug_off_front_snap(dbg_fsnap) Włączenie/wyłączenie usuwanie błędów przełamywania frontów ofensywnych
debug_borders Włączenie/wyłączenie granic
debug_trees Włączenie/wyłączenie drzew
debug_rivers Włączenie/wyłączenie rzek
debug_postfx Włączenie/wyłączenie PostFX
debug_sky Włączenie/wyłączenie nieba
debug_bloom Włączenie/wyłączenie efektu bloom
debug_tooltip Włączenie/wyłączenie podpowiedzi
flagsoutput [<path>] Tworzenie plików atlasu tekstur z pamięci.
cityreload Ponowne wczytanie miast
error Pokazuje błędy w logu
version Pokazuje aktualną wersję gry
debug_nogui Włączenie/wyłączenie interfejsu graficznego
debug_volume [<Volume Delta>] Zmiana głośności muzyki
debug_lockcamera Włączenie/wyłączenie zablokowanej kamery
debug_lines Włączenie/wyłączenie linii usuwania błędów
debug_entities Włączenie/wyłączenie encji usuwania błędów
debug_info Włączenie/wyłączenie informacji usuwania błędów
debug_particle Włączenie/wyłączenie informacji o usuwaniu błędów cząstek
debug_ai_budget [CountryTag] Wyświetlenie danych budżetowych SI
debug_textures Zapisuje informacje o teksturach w logu usuwania błędów aplikacji
debug_texture Rysuje tekstury jak efekt bloom.
debug_wireframe Włączenie/wyłączenie wymuszonego obrazu szkieletowego.
debug_achievements_clear Usunięcie wszystkich osiągnięć i statystyk użytkownika
moveunit [<Unit ID>] [<Province ID>] Przenosi jednostkę do prowincji
spawnactor [<Actorname>] [<Province ID>] [<Animation> OPTIONAL] Tworzy aktora z nową opcjonalną animacją.
spawn [<SubUnit Type>] [<Province ID>] [<Amount>] Tworzy jednostkę w prowincji.
guibounds(gui) Włączenie/wyłączenie usuwania błędów interfejsu graficznego
cameraclamp Włączenie/wyłączenie stabilizacji kamery
provtooltipdebug(tdebug) Włączenie/wyłączenie informacji usuwania błędów w podpowiedzi dotyczącej prowincji
reloadweather [<randomseed>] Ponowne wczytanie i odnowienie pogody
weather Włączenie/wyłączenie symulacji pogody
debug_air_vs_land(dbg_cas) Włączenie/wyłączenie trybu usuwania błędów walki powietrze/ziemia.
mapnames Włączenie/wyłączenie nazw map
gbreload Ponowne wczytanie granic gradientu
gbpaint [layer] [channel] Włączenie/wyłączenie malowania granic gradientu
occupationpaint(op) Włączenie/wyłączenie malowania okupacji
setowner [country tag] [state id] Określenie właściciela regionu
setcontroller [country tag] [province id] Określenie kontrolującego prowincję
profilelog Wydruk informacji profilowania w pliku time.log
run Uruchomienie określonego pliku z listą poleceń
oos Brak synchronizacji
debug_crash(crash) Awaria!
sleep(wait) [time in sec] Uśpienie
goto_province [province id] Wyśrodkowanie na prowincji
goto_state [state id] Wyśrodkowanie na regionie
trigger_docs(effect_docs) Drukuje dokumenty dla wyzwalaczy i efektów
xp [XP amount] Daje graczowi doświadczenie armii, floty i lotnictwa
threat [Threat amount] Dodaje albo pokazuje wątek poziomu wątku gracza
pp(fuhrer_mana,political_power) [PP amount] Daje graczowi siłę polityczną
3dstats Włączenie/wyłączenie statystyk 3D
hdr Włączenie/wyłączenie hdr
hdr_debug Włączenie/wyłączenie usuwania błędów hdr
srgb Włączenie/wyłączenie sRGB
bloom Włączenie/wyłączenie efektu bloom.
PostEffectVolumes.Default [posteffect_values name] Włączenie/wyłączenie domyślnych wartość postefektów
night Włączenie/wyłączenie nocy
filewatcher Włączenie/wyłączenie przeglądarki plików.
civilwar [<ideology>] [<target country tag>] Tworzy wojnę domową
createlean Tworzy pochylone tekstury
helplog Wydrukowanie wszystkich poleceń konsoli w pliku game.log
help [command name] Wydrukowanie wszystkich poleceń konsoli albo opisu określonego polecenia.
helphelp Podwójna tęcza – pomoc.
hsv Konwersja RGB na HSV
tag_color Testowe ustawienie koloru państwa
browser [url] Wyświetlenie okna przeglądarki
browser_base_url [url] Określenie podstawowego url przeglądarki
aiview Uruchomienie informacji o usuwaniu błędów SI
Focus.AutoComplete Umożliwia natychmiastowe osiąganie celów narodowych
instant_prepare Natychmiastowe przygotowanie desantów