Zmiany

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Badania

Dodane 962 bajty, 4 lata temu
brak opisu edycji
'''ResearchBadania''' is used to unlock technologiessłużą do odblokowywania technologii.
== Research slots Zespoły badawcze ==
Technology is unlocked by assigning a research slot to it for the required number of daysTechnologię odblokowuje się, przydzielając do niej zespół badawczy na wymaganą liczbę dni.
The base number of research slots depends on the country tagPodstawowa liczba zespołów badawczych jest zależna od państwa:
* USA: 4 slots, zespoły plus kolejne 2 additional possible via możliwe dzięki [[national focus|celowi narodowemu]].* GermanyNiemcy, ItalyWłochy, JapanJaponia, United KingdomWielka Brytania: 4 slots, zespoły plus kolejny 1 additional possible via możliwy dzięki [[national focus|celowi narodowemu]].* FranceFrancja, Soviet UnionZSRR: 3 slots, zespoły plus kolejne 2 additional possible via możliwe dzięki [[national focus|celowi narodowemu]].* Other countries in EuropeInne państwa europejskie: 3 slots, zespoły plus kolejne 2 additional possible via możliwe dzięki [[national focus|celowi narodowemu]].* Other countries outside of EuropeInne państwa spoza Europy: 2 slots, zespoły plus kolejne 3 additional possible via możliwe dzięki [[national focus|celowi narodowemu]].
Each research slot can store Każdy zespół badawczy może zachowywać 30 days of research while unuseddni badań, gdy jest nieużywany. Additionally, the 5th research slot require a certain number of Ponadto piąty zespół badawczy wymaga odblokowania określonej liczby [[Production#Factories|factoriesfabryk]] to be unlocked for all countries that start with 3 or less research slotsw przypadku państw, które zaczynają z dwoma lub trzema zespołami badawczymi.
== Research time Czas badań ==
Each technology has a base time costKażda technologia ma określony bazowy czas opracowania:
{|class = "wikitable"
! Cost Koszt (daysdni) !! TechsTechnologie
|-
| 50 || Armor submodelsPodmodele broni pancernej
|-
| 100 || Artillery except for years Artyleria, poza latami 1934, i 1936, and the first rocket artilleryoraz pierwszą artylerią rakietową<br/>Electronic Mechanical EngineeringInżynieria mechaniczna i elektronika, encryption techstechnologie szyfrujące
|-
| 150 || Artillery years Artyleria w latach 1934 and i 1936<br/>Carrier submodelsPodmodele lotniskowców<br/>First air doctinesPierwsze doktryny powietrzne<br/>Radio, Radio Detectionradiolokacja, Decimetric Radarradar decymetrowy
|-
| 200 || Armor models except for Heavy Modele broni pancernej poza ciężkim II, Heavy ciężkim III, Modernnowoczesnymi<br/>Air modelsModele powietrzne<br/>Air doctrines after the firstDoktryny powietrzne po pierwszej<br/>Improved Decimetric RadarUlepszony radar decymetrowy, Rocket Enginessilniki rakietowe, Jet Enginessilniki odrzutowe
|-
| 250 || ComputingKomputery
|}
This is then modified by general and specific research time modifiersNastępnie wprowadza się ogólne i specjalne modyfikatory czasu:
=== General modifiers Modyfikatory ogólne ===
These apply Odnosi się to all techs, or all techs within a categorydo wszystkich technologii albo wszystkich technologii danej kategorii.
* Trade lawPrawo handlowe* Computing machine technologiesTechnologie maszyn liczących* [[Idea|Idee]]s
=== Specific modifiers Modyfikatory specjalne ===
These apply to specific techsStosuje się je do określonych technologii. Note that the sum of these stacks multiplicatively with general modifiersPamiętaj, że ich suma kumuluje się z wartościami modyfikatorów ogólnych. Modifiers are computed when a tech starts researchingModyfikatory obliczane są, gdy rozpoczynają się badania nad technologią.
* Ahead of time penaltyKara za przedwczesne prace: {{red|+200%}} per yearrocznie.* Research bonusesPremie badawcze: These are generally gained via national focusOtrzymuje się je głównie dzięki celom narodowym. Usually a Zwykle modyfikator {{green|-50%}} modifier to a tech or a do technologii albo {{green|-100%}} ahead of time penaltydo kary za przedwczesne prace.* Research and ProductionBadania i produkcja: Under Pod wpływem [[Political|polityki]]projektanci, various designers, concerns and theorists can provide koncerny i teoretycy mogą zapewnić premię badawczą w wysokości {{green|-10%}} or albo {{green|-15%}} bonus to research.
== Technologies Technologie ==
Technologies allow countries to unlock production of new units such as mechanized infantryTechnologie pozwalają państwom odblokowywać produkcję nowych jednostek, paratrooperstakich jak piechota zmechanizowana, tanks and all kinds of airplanes; new equipmentspadochroniarze, from infantry weapons to carrier air groups and specialized armored units; as well as defensive and productive structuresczołgi i różne rodzaje samolotów, a także nowe wyposażenie, od broni piechoty po grupy lotniskowca i specjalistyczne jednostki pancerne, a poza tym budynki obronne i produkcyjne.
On the other hand, most technologies serve Większość technologii służy jednak poprawie wydajności dostępnych jednostek. Mogą robić to improve the efficiency of current units. This can be achieved through a number of waysna różne sposoby, such as improving the damage inflicted by the unitna przykład zwiększając powodowane przez jednostkę uszkodzenia, its ability to penetrate the armor of armored unitsjej zdolność przebijania pancerza, its defensiveness and organization or simply its ability to detect enemy unitsobronę i zorganizowanie albo po prostu potencjał wykrywania jednostek wroga.
=== Land Lądowe ===
* [[Infantry technology|Technologia piechoty]]: Technologies that improve infantry weapons and equipmentTechnologie ulepszające broń i wyposażenie piechoty, unlock or improve motorized and mechanized units as well as special forces odblokowują albo ulepszają jednostki zmotoryzowane i zmechanizowane, a także siły specjalne (marinespiechota morska, mountaineers and paratrooperspiechota górska i spadochroniarze).* [[Artillery technology|Technologia artyleryjska]]: Technologies that unlock and improve all types of artilleryTechnologie odblokowujące i ulepszające wszystkie rodzaje artylerii, including anti-tankw tym przeciwpancerną, anti-air and rocket artilleryprzeciwlotniczą i rakietową.* [[Support Battalions technology|Technologia batalionów wsparcia]]: Technologies that unlock and improve all types of support battalionsTechnologie odblokowujące i ulepszające wszystkie rodzaje batalionów wsparcia: Engineerskompanie saperów, Reconnaissancezwiadu, Military Policeżandarmerii, Maintenancetechniczne, Field Hospitalszpitala polowego, Logistics and Signal companieslogistyczne i sygnalizacyjne.* [[Armor technology|Technologia czołgów]]: Technologies that unlock all types and models of tanksTechnologie odblokowujące wszystkie rodzaje i modele czołgów, from light to super heavy chassisod lekkich po superciężkie, as well as their variantsa także ich warianty: tank destroyerniszczyciel czołgów, self-propelled artillery and self-propelled anti-airartylerię samobieżną i samobieżną artylerię przeciwlotniczą.* [[Land doctrine|Doktryna lądowa]]: Unlocks one of the four land doctrine treesOdblokowuje jedno z czterech drzewek doktryny lądowej: mobile warfarewojnę mobilną, superior firepowerprzewagę ogniową, grand battleplan and mass assaultplan wielkiej bitwy albo zmasowany atak.
=== Naval Marynarka ===
* [[Naval technology|Technologia morska]]: Technologies that unlocks or improve all kinds of ship unitsTechnologie odblokowujące albo ulepszające wszystkie rodzaje okrętów: destroyerniszczyciele, cruiserskrążowniki, battleshippancerniki, carrierlotniskowce, submarine or improve transports for naval invasionsokręty podwodne; służą też ulepszeniu transportowców wykorzystywanych w desantach morskich.* [[Naval doctrine|Doktryna morska]]: Unlocks one of the three naval doctrine treesOdblokowuje jedno z trzech drzewek doktryny morskiej: fleet in beingflotę stacjonarną, trade interdiction and base strikeataki na konwoje albo uderzenia na bazy.
=== Air Lotnictwo ===
* [[Air technology|Technologia lotnicza]]: Technologies that unlock or improve all types of airframesTechnologie odblokowujące albo ulepszające wszystkie rodzaje konstrukcji lotniczych: lightlekkie, medium or heavyśrednie albo ciężkie, as well as their jet propulsion versionsa także warianty z napędem odrzutowym.* [[Air doctrine|Doktryna powietrzna]]: Unlocks one of the three air doctrine treesOdblokowuje jedno z trzech drzewek doktryny powietrznej: strategic destructionbombardowania strategiczne, battlefield support and operational integritywsparcie sił naziemnych albo skuteczność operacyjną.
=== Industry Przemysł ===
* [[Engineering technology|Technologia inżynierii]]: Groups all technologies related to electronic engineering Obejmuje wszystkie technologie związane z inżynierią elektroniczną (computerskomputery, radiosradia, cryptographykryptografię), rockets and atomic researchrakietową i badaniami atomowymi.* [[Industry technology|Technologia przemysłowa]]: Groups all technologies that improve production efficiency and volume of all Obejmuje wszelkie technologie poprawiające wydajność i rozmiar produkcji wszystkich [[Production#Factories|factoriesfabryk]], resources excavation and unlocks oraz wydobycia surowców; odblokowuje [[synthetic refinery|synthetic refineriesrafinerie paliw syntetycznych]].
=== Doctrines Doktryny ===
All doctrines listed above serve to improve units in a specific role by providing them one or multiple bonuses once the doctrine has been researchedWszystkie powyższe doktryny służą do ulepszania jednostek w określonej roli poprzez zapewnienie im jednej albo kilku premii, gdy doktryna zostanie opracowana. Some of these bonuses can be obtained through more than one doctrineNiektóre z tych premii uzyskać można dzięki więcej niż jednej doktrynie, ale na innym poziomie drzewka doktryn, but at different depth of the doctrine tree and most bonuses are unique to a specific doctrinewiększość premii jest unikalna dla określonej doktryny.
It's also necessary for all players to make a choice when researching doctrinesGracze muszą też dokonać wyboru podczas opracowywania doktryn, as opposed to all other technologies inaczej niż w przypadku pozostałych technologii (with the exception of poza [[Industry technology|Industryprzemysłem]]) that can be entirely researched, które można opracować w całości. Only one doctrine can be researched out of three or four optionsMożna opracować tylko jedną doktrynę spośród trzech albo czterech dostępnych opcji, depending on the doctrine type zależnie od rodzaju doktryny (landlądowa, naval or airmorska albo powietrzna).
It's possible to change doctrine throughout the gameW czasie gry można zmienić doktrynę, but all bonuses from the old doctrine are lostale wszystkie premie wynikające ze starej doktryny przepadną, as if completely abandoned, when starting research of a different doctrine treegdy tylko rozpoczną się badania nad innym drzewkiem doktryn.
[[Category:TechnologyTechnologia]]
[[hoi4de:Research]]
[[hoi4en:Research]]
Autopatrol, hoi4beta, hoi4pl
91
edycji

Menu nawigacyjne