Badania: Różnice pomiędzy wersjami

Z Hearts of Iron 4 PL Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m (1 revision imported: From HoI4 beta wiki)
m (removed language link to itself)
 
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
'''Research''' is used to unlock technologies.
+
'''Badania''' służą do odblokowywania technologii.
  
== Research slots ==
+
== Zespoły badawcze ==
  
Technology is unlocked by assigning a research slot to it for the required number of days.
+
Technologię odblokowuje się, przydzielając do niej zespół badawczy na wymaganą liczbę dni.
  
The base number of research slots depends on the country tag:
+
Podstawowa liczba zespołów badawczych jest zależna od państwa:
  
* USA: 4 slots, plus 2 additional possible via [[national focus]].
+
* USA: 4 zespoły plus kolejne 2 możliwe dzięki [[national focus|celowi narodowemu]].
* Germany, Italy, Japan, United Kingdom: 4 slots, plus 1 additional possible via [[national focus]].
+
* Niemcy, Włochy, Japonia, Wielka Brytania: 4 zespoły plus kolejny 1 możliwy dzięki [[national focus|celowi narodowemu]].
* France, Soviet Union: 3 slots, plus 2 additional possible via [[national focus]].
+
* Francja, ZSRR: 3 zespoły plus kolejne 2 możliwe dzięki [[national focus|celowi narodowemu]].
* Other countries in Europe: 3 slots, plus 2 additional possible via [[national focus]].
+
* Inne państwa europejskie: 3 zespoły plus kolejne 2 możliwe dzięki [[national focus|celowi narodowemu]].
* Other countries outside of Europe: 2 slots, plus 3 additional possible via [[national focus]].
+
* Inne państwa spoza Europy: 2 zespoły plus kolejne 3 możliwe dzięki [[national focus|celowi narodowemu]].
  
Each research slot can store 30 days of research while unused. Additionally, the 5th research slot require a certain number of [[Production#Factories|factories]] to be unlocked for all countries that start with 3 or less research slots.
+
Każdy zespół badawczy może zachowywać 30 dni badań, gdy jest nieużywany. Ponadto piąty zespół badawczy wymaga odblokowania określonej liczby [[Production#Factories|fabryk]] w przypadku państw, które zaczynają z dwoma lub trzema zespołami badawczymi.
  
== Research time ==
+
== Czas badań ==
  
Each technology has a base time cost:
+
Każda technologia ma określony bazowy czas opracowania:
  
 
{|class = "wikitable"
 
{|class = "wikitable"
! Cost (days) !! Techs
+
! Koszt (dni) !! Technologie
 
|-
 
|-
| 50 || Armor submodels
+
| 50 || Podmodele broni pancernej
 
|-
 
|-
| 100 || Artillery except for years 1934, 1936, and the first rocket artillery<br/>Electronic Mechanical Engineering, encryption techs
+
| 100 || Artyleria, poza latami 1934 i 1936 oraz pierwszą artylerią rakietową<br/>Inżynieria mechaniczna i elektronika, technologie szyfrujące
 
|-
 
|-
| 150 || Artillery years 1934 and 1936<br/>Carrier submodels<br/>First air doctines<br/>Radio, Radio Detection, Decimetric Radar
+
| 150 || Artyleria w latach 1934 i 1936<br/>Podmodele lotniskowców<br/>Pierwsze doktryny powietrzne<br/>Radio, radiolokacja, radar decymetrowy
 
|-
 
|-
| 200 || Armor models except for Heavy II, Heavy III, Modern<br/>Air models<br/>Air doctrines after the first<br/>Improved Decimetric Radar, Rocket Engines, Jet Engines
+
| 200 || Modele broni pancernej poza ciężkim II, ciężkim III, nowoczesnymi<br/>Modele powietrzne<br/>Doktryny powietrzne po pierwszej<br/>Ulepszony radar decymetrowy, silniki rakietowe, silniki odrzutowe
 
|-
 
|-
| 250 || Computing
+
| 250 || Komputery
 
|}
 
|}
  
This is then modified by general and specific research time modifiers:
+
Następnie wprowadza się ogólne i specjalne modyfikatory czasu:
  
=== General modifiers ===
+
=== Modyfikatory ogólne ===
  
These apply to all techs, or all techs within a category.
+
Odnosi się to do wszystkich technologii albo wszystkich technologii danej kategorii.
  
* Trade law
+
* Prawo handlowe
* Computing machine technologies
+
* Technologie maszyn liczących
* [[Idea]]s
+
* [[Idea|Idee]]
  
=== Specific modifiers ===
+
=== Modyfikatory specjalne ===
  
These apply to specific techs. Note that the sum of these stacks multiplicatively with general modifiers. Modifiers are computed when a tech starts researching.
+
Stosuje się je do określonych technologii. Pamiętaj, że ich suma kumuluje się z wartościami modyfikatorów ogólnych. Modyfikatory obliczane są, gdy rozpoczynają się badania nad technologią.
  
* Ahead of time penalty: {{red|+200%}} per year.
+
* Kara za przedwczesne prace: {{red|+200%}} rocznie.
* Research bonuses: These are generally gained via national focus. Usually a {{green|-50%}} modifier to a tech or a {{green|-100%}} ahead of time penalty.
+
* Premie badawcze: Otrzymuje się je głównie dzięki celom narodowym. Zwykle modyfikator {{green|-50%}} do technologii albo {{green|-100%}} do kary za przedwczesne prace.
* Research and Production: Under [[Political]], various designers, concerns and theorists can provide {{green|-10%}} or {{green|-15%}} bonus to research.
+
* Badania i produkcja: Pod wpływem [[Political|polityki]] projektanci, koncerny i teoretycy mogą zapewnić premię badawczą w wysokości {{green|-10%}} albo {{green|-15%}}.
  
  
  
== Technologies ==
+
== Technologie ==
  
Technologies allow countries to unlock production of new units such as mechanized infantry, paratroopers, tanks and all kinds of airplanes; new equipment, from infantry weapons to carrier air groups and specialized armored units; as well as defensive and productive structures.  
+
Technologie pozwalają państwom odblokowywać produkcję nowych jednostek, takich jak piechota zmechanizowana, spadochroniarze, czołgi i różne rodzaje samolotów, a także nowe wyposażenie, od broni piechoty po grupy lotniskowca i specjalistyczne jednostki pancerne, a poza tym budynki obronne i produkcyjne.  
  
On the other hand, most technologies serve to improve the efficiency of current units. This can be achieved through a number of ways, such as improving the damage inflicted by the unit, its ability to penetrate the armor of armored units, its defensiveness and organization or simply its ability to detect enemy units.  
+
Większość technologii służy jednak poprawie wydajności dostępnych jednostek. Mogą robić to na różne sposoby, na przykład zwiększając powodowane przez jednostkę uszkodzenia, jej zdolność przebijania pancerza, obronę i zorganizowanie albo po prostu potencjał wykrywania jednostek wroga.  
  
=== Land ===
+
=== Lądowe ===
  
* [[Infantry technology]]: Technologies that improve infantry weapons and equipment, unlock or improve motorized and mechanized units as well as special forces (marines, mountaineers and paratroopers).
+
* [[Infantry technology|Technologia piechoty]]: Technologie ulepszające broń i wyposażenie piechoty, odblokowują albo ulepszają jednostki zmotoryzowane i zmechanizowane, a także siły specjalne (piechota morska, piechota górska i spadochroniarze).
* [[Artillery technology]]: Technologies that unlock and improve all types of artillery, including anti-tank, anti-air and rocket artillery.
+
* [[Artillery technology|Technologia artyleryjska]]: Technologie odblokowujące i ulepszające wszystkie rodzaje artylerii, w tym przeciwpancerną, przeciwlotniczą i rakietową.
* [[Support Battalions technology]]: Technologies that unlock and improve all types of support battalions: Engineers, Reconnaissance, Military Police, Maintenance, Field Hospital, Logistics and Signal companies.
+
* [[Support Battalions technology|Technologia batalionów wsparcia]]: Technologie odblokowujące i ulepszające wszystkie rodzaje batalionów wsparcia: kompanie saperów, zwiadu, żandarmerii, techniczne, szpitala polowego, logistyczne i sygnalizacyjne.
* [[Armor technology]]: Technologies that unlock all types and models of tanks, from light to super heavy chassis, as well as their variants: tank destroyer, self-propelled artillery and self-propelled anti-air.
+
* [[Armor technology|Technologia czołgów]]: Technologie odblokowujące wszystkie rodzaje i modele czołgów, od lekkich po superciężkie, a także ich warianty: niszczyciel czołgów, artylerię samobieżną i samobieżną artylerię przeciwlotniczą.
* [[Land doctrine]]: Unlocks one of the four land doctrine trees: mobile warfare, superior firepower, grand battleplan and mass assault.
+
* [[Land doctrine|Doktryna lądowa]]: Odblokowuje jedno z czterech drzewek doktryny lądowej: wojnę mobilną, przewagę ogniową, plan wielkiej bitwy albo zmasowany atak.
  
=== Naval ===
+
=== Marynarka ===
  
* [[Naval technology]]: Technologies that unlocks or improve all kinds of ship units: destroyer, cruisers, battleship, carrier, submarine or improve transports for naval invasions.
+
* [[Naval technology|Technologia morska]]: Technologie odblokowujące albo ulepszające wszystkie rodzaje okrętów: niszczyciele, krążowniki, pancerniki, lotniskowce, okręty podwodne; służą też ulepszeniu transportowców wykorzystywanych w desantach morskich.
* [[Naval doctrine]]: Unlocks one of the three naval doctrine trees: fleet in being, trade interdiction and base strike.
+
* [[Naval doctrine|Doktryna morska]]: Odblokowuje jedno z trzech drzewek doktryny morskiej: flotę stacjonarną, ataki na konwoje albo uderzenia na bazy.
  
=== Air ===
+
=== Lotnictwo ===
  
* [[Air technology]]: Technologies that unlock or improve all types of airframes: light, medium or heavy, as well as their jet propulsion versions.
+
* [[Air technology|Technologia lotnicza]]: Technologie odblokowujące albo ulepszające wszystkie rodzaje konstrukcji lotniczych: lekkie, średnie albo ciężkie, a także warianty z napędem odrzutowym.
* [[Air doctrine]]: Unlocks one of the three air doctrine trees: strategic destruction, battlefield support and operational integrity.
+
* [[Air doctrine|Doktryna powietrzna]]: Odblokowuje jedno z trzech drzewek doktryny powietrznej: bombardowania strategiczne, wsparcie sił naziemnych albo skuteczność operacyjną.
  
=== Industry ===
+
=== Przemysł ===
  
* [[Engineering technology]]: Groups all technologies related to electronic engineering (computers, radios, cryptography), rockets and atomic research.
+
* [[Engineering technology|Technologia inżynierii]]: Obejmuje wszystkie technologie związane z inżynierią elektroniczną (komputery, radia, kryptografię), rakietową i badaniami atomowymi.
* [[Industry technology]]: Groups all technologies that improve production efficiency and volume of all [[Production#Factories|factories]], resources excavation and unlocks [[synthetic refinery|synthetic refineries]].
+
* [[Industry technology|Technologia przemysłowa]]: Obejmuje wszelkie technologie poprawiające wydajność i rozmiar produkcji wszystkich [[Production#Factories|fabryk]] oraz wydobycia surowców; odblokowuje [[synthetic refinery|rafinerie paliw syntetycznych]].
  
=== Doctrines ===
+
=== Doktryny ===
  
All doctrines listed above serve to improve units in a specific role by providing them one or multiple bonuses once the doctrine has been researched. Some of these bonuses can be obtained through more than one doctrine, but at different depth of the doctrine tree and most bonuses are unique to a specific doctrine.  
+
Wszystkie powyższe doktryny służą do ulepszania jednostek w określonej roli poprzez zapewnienie im jednej albo kilku premii, gdy doktryna zostanie opracowana. Niektóre z tych premii uzyskać można dzięki więcej niż jednej doktrynie, ale na innym poziomie drzewka doktryn, a większość premii jest unikalna dla określonej doktryny.  
  
It's also necessary for all players to make a choice when researching doctrines, as opposed to all other technologies (with the exception of [[Industry technology|Industry]]) that can be entirely researched. Only one doctrine can be researched out of three or four options, depending on the doctrine type (land, naval or air).  
+
Gracze muszą też dokonać wyboru podczas opracowywania doktryn, inaczej niż w przypadku pozostałych technologii (poza [[Industry technology|przemysłem]]), które można opracować w całości. Można opracować tylko jedną doktrynę spośród trzech albo czterech dostępnych opcji, zależnie od rodzaju doktryny (lądowa, morska albo powietrzna).  
  
It's possible to change doctrine throughout the game, but all bonuses from the old doctrine are lost, as if completely abandoned, when starting research of a different doctrine tree.
+
W czasie gry można zmienić doktrynę, ale wszystkie premie wynikające ze starej doktryny przepadną, gdy tylko rozpoczną się badania nad innym drzewkiem doktryn.
  
[[Category:Technology]]
+
[[Category:Technologia]]
 
[[hoi4de:Research]]
 
[[hoi4de:Research]]
 
[[hoi4en:Research]]
 
[[hoi4en:Research]]
 
[[hoi4es:Research]]
 
[[hoi4es:Research]]
 
[[hoi4fr:Research]]
 
[[hoi4fr:Research]]
[[hoi4pl:Research]]
 
 
[[hoi4pt:Research]]
 
[[hoi4pt:Research]]
 
[[hoi4ru:Research]]
 
[[hoi4ru:Research]]

Aktualna wersja na dzień 10:26, 11 cze 2016

Badania służą do odblokowywania technologii.

Zespoły badawcze

Technologię odblokowuje się, przydzielając do niej zespół badawczy na wymaganą liczbę dni.

Podstawowa liczba zespołów badawczych jest zależna od państwa:

 • USA: 4 zespoły plus kolejne 2 możliwe dzięki celowi narodowemu.
 • Niemcy, Włochy, Japonia, Wielka Brytania: 4 zespoły plus kolejny 1 możliwy dzięki celowi narodowemu.
 • Francja, ZSRR: 3 zespoły plus kolejne 2 możliwe dzięki celowi narodowemu.
 • Inne państwa europejskie: 3 zespoły plus kolejne 2 możliwe dzięki celowi narodowemu.
 • Inne państwa spoza Europy: 2 zespoły plus kolejne 3 możliwe dzięki celowi narodowemu.

Każdy zespół badawczy może zachowywać 30 dni badań, gdy jest nieużywany. Ponadto piąty zespół badawczy wymaga odblokowania określonej liczby fabryk w przypadku państw, które zaczynają z dwoma lub trzema zespołami badawczymi.

Czas badań

Każda technologia ma określony bazowy czas opracowania:

Koszt (dni) Technologie
50 Podmodele broni pancernej
100 Artyleria, poza latami 1934 i 1936 oraz pierwszą artylerią rakietową
Inżynieria mechaniczna i elektronika, technologie szyfrujące
150 Artyleria w latach 1934 i 1936
Podmodele lotniskowców
Pierwsze doktryny powietrzne
Radio, radiolokacja, radar decymetrowy
200 Modele broni pancernej poza ciężkim II, ciężkim III, nowoczesnymi
Modele powietrzne
Doktryny powietrzne po pierwszej
Ulepszony radar decymetrowy, silniki rakietowe, silniki odrzutowe
250 Komputery

Następnie wprowadza się ogólne i specjalne modyfikatory czasu:

Modyfikatory ogólne

Odnosi się to do wszystkich technologii albo wszystkich technologii danej kategorii.

 • Prawo handlowe
 • Technologie maszyn liczących
 • Idee

Modyfikatory specjalne

Stosuje się je do określonych technologii. Pamiętaj, że ich suma kumuluje się z wartościami modyfikatorów ogólnych. Modyfikatory obliczane są, gdy rozpoczynają się badania nad technologią.

 • Kara za przedwczesne prace: +200% rocznie.
 • Premie badawcze: Otrzymuje się je głównie dzięki celom narodowym. Zwykle modyfikator -50% do technologii albo -100% do kary za przedwczesne prace.
 • Badania i produkcja: Pod wpływem polityki projektanci, koncerny i teoretycy mogą zapewnić premię badawczą w wysokości -10% albo -15%.


Technologie

Technologie pozwalają państwom odblokowywać produkcję nowych jednostek, takich jak piechota zmechanizowana, spadochroniarze, czołgi i różne rodzaje samolotów, a także nowe wyposażenie, od broni piechoty po grupy lotniskowca i specjalistyczne jednostki pancerne, a poza tym budynki obronne i produkcyjne.

Większość technologii służy jednak poprawie wydajności dostępnych jednostek. Mogą robić to na różne sposoby, na przykład zwiększając powodowane przez jednostkę uszkodzenia, jej zdolność przebijania pancerza, obronę i zorganizowanie albo po prostu potencjał wykrywania jednostek wroga.

Lądowe

 • Technologia piechoty: Technologie ulepszające broń i wyposażenie piechoty, odblokowują albo ulepszają jednostki zmotoryzowane i zmechanizowane, a także siły specjalne (piechota morska, piechota górska i spadochroniarze).
 • Technologia artyleryjska: Technologie odblokowujące i ulepszające wszystkie rodzaje artylerii, w tym przeciwpancerną, przeciwlotniczą i rakietową.
 • Technologia batalionów wsparcia: Technologie odblokowujące i ulepszające wszystkie rodzaje batalionów wsparcia: kompanie saperów, zwiadu, żandarmerii, techniczne, szpitala polowego, logistyczne i sygnalizacyjne.
 • Technologia czołgów: Technologie odblokowujące wszystkie rodzaje i modele czołgów, od lekkich po superciężkie, a także ich warianty: niszczyciel czołgów, artylerię samobieżną i samobieżną artylerię przeciwlotniczą.
 • Doktryna lądowa: Odblokowuje jedno z czterech drzewek doktryny lądowej: wojnę mobilną, przewagę ogniową, plan wielkiej bitwy albo zmasowany atak.

Marynarka

 • Technologia morska: Technologie odblokowujące albo ulepszające wszystkie rodzaje okrętów: niszczyciele, krążowniki, pancerniki, lotniskowce, okręty podwodne; służą też ulepszeniu transportowców wykorzystywanych w desantach morskich.
 • Doktryna morska: Odblokowuje jedno z trzech drzewek doktryny morskiej: flotę stacjonarną, ataki na konwoje albo uderzenia na bazy.

Lotnictwo

 • Technologia lotnicza: Technologie odblokowujące albo ulepszające wszystkie rodzaje konstrukcji lotniczych: lekkie, średnie albo ciężkie, a także warianty z napędem odrzutowym.
 • Doktryna powietrzna: Odblokowuje jedno z trzech drzewek doktryny powietrznej: bombardowania strategiczne, wsparcie sił naziemnych albo skuteczność operacyjną.

Przemysł

Doktryny

Wszystkie powyższe doktryny służą do ulepszania jednostek w określonej roli poprzez zapewnienie im jednej albo kilku premii, gdy doktryna zostanie opracowana. Niektóre z tych premii uzyskać można dzięki więcej niż jednej doktrynie, ale na innym poziomie drzewka doktryn, a większość premii jest unikalna dla określonej doktryny.

Gracze muszą też dokonać wyboru podczas opracowywania doktryn, inaczej niż w przypadku pozostałych technologii (poza przemysłem), które można opracować w całości. Można opracować tylko jedną doktrynę spośród trzech albo czterech dostępnych opcji, zależnie od rodzaju doktryny (lądowa, morska albo powietrzna).

W czasie gry można zmienić doktrynę, ale wszystkie premie wynikające ze starej doktryny przepadną, gdy tylko rozpoczną się badania nad innym drzewkiem doktryn.